Hoe verloopt de procedure?

Wanneer u een klacht heeft ingediend bij de Klachtencommissie Wonen Zuid krijgt u binnen 10 werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw klacht. Daarbij wordt meteen aangegeven of de commissie de klacht zelf in behandeling heeft genomen of de klacht heeft doorverwezen naar Wonen Zuid. Dit laatste doet de commissie als de door u ingediende klacht nog niet bekend was bij Wonen Zuid, of als de commissie van mening is dat Wonen Zuid alsnog actie moet ondernemen. In dat geval krijgt Wonen Zuid eerst de kans uw klacht te behandelen. Als u het hier niet mee eens bent, kunt u dat bij de klachtencommissie melden. De commissie kan dan alsnog uw klacht in behandeling nemen.
Vervolgens krijgt u van de klachtencommissie bericht over het moment waarop uw klacht wordt behandeld. De commissie hanteert het principe van hoor en wederhoor. Dit houdt in dat u uitgenodigd kunt worden om aanwezig te zijn bij de behandeling van uw klacht. Als u dat wenst, kunt u zich hierbij door iemand laten bijstaan.
De commissie streeft ernaar uw klacht binnen twee maanden te behandelen. Binnen een maand na behandeling van uw klacht brengt de commissie een advies uit aan het bestuur van Wonen Zuid. U ontvangt van de klachtencommissie bericht over het moment waarop het bestuur van Wonen Zuid het advies over uw klacht heeft ontvangen.
Het bestuur beslist zo snel mogelijk na ontvangst van het advies van de klachtencommissie of ze dit advies opvolgt. Indien het bestuur afwijkt van het advies van de commissie, wordt uitgelegd wat hier de reden voor is. U ontvangt binnen een maand na ontvangst van het advies het besluit van het bestuur van Wonen Zuid.