Wie kan klachten indienen?

Huurders en woningzoekenden van Wonen Zuid kunnen zich tot de Klachtencommissie Wonen Zuid wenden als ze een klacht over Wonen Zuid willen indienen. De klachtencommissie komt pas in beeld als betrokken partijen eerst zelf hebben geprobeerd samen tot een redelijke oplos­sing te komen voor de klacht. Ook geldt dat wie een klacht wil indienen bij de Klachten­commissie Wonen Zuid, daarbij een direct persoonlijk belang dient te hebben. Bijvoor­beeld omdat er niet wordt gereageerd op een door u gedaan verzoek of als u vindt dat een medewerker van de corporatie een afspraak niet is nagekomen. Pas nadat de huurder of woningzoekende Wonen Zuid de kans heeft gegeven met een oplossing te komen, kan de klachtencommissie het geschil in behandeling nemen. Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen.